Poprzedni temat «» Następny temat
STATUT MIASTA GLIWICE
Autor Wiadomość
Frycek 
  Wysłany: Wto Wrz 27, 2005 01:29   STATUT MIASTA GLIWICE  


Zaproszone osoby: 1
Imię: Mariusz
Dołączył: 25 Maj 2004
Skąd: Zabrze-Gliwice
STATUT MIASTA GLIWICE
(tekst jednolity)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Gmina miejskaGliwice zwana dalej "miastem" jest z mocy prawa wspólnotą samorządową swych mieszkańców.
2. Miasto ma status miasta na prawach powiatu.

§ 2

1. Miasto posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych miasto może wchodzić w związki komunalne oraz zawierać porozumienia komunalne w trybie ustalonym obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem.

§ 3

Samodzielność miasta podlega ochronie sądowej.

§ 4

Terytorium miasta obejmuje obszar o powierzchni 133,9 km2 w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 5

Znakami miasta, tj. herbem i flagą, są wizerunki określone odrębną uchwałą.

§ 6

Do zakresu działania miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§ 7

1. Podstawowym zadaniem miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców.
2. Miasto wykonuje zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone oraz przejęte na podstawie porozumień. Może także zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także województwem.

§ 8

Zadania własne miasta obejmują w szczególności sprawy:

1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
2. miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
4. transportu zbiorowego i dróg publicznych
5. geodezji, kartografii i katastru
6. administracji architektoniczno-budowlanej
7. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
8. promocji i ochrony zdrowia
9. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
10. wspierania osób niepełnosprawnych
11. komunalnego budownictwa mieszkaniowego
12. edukacji publicznej
13. kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury oraz ochrony dóbr kultury
14. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
15. targowisk i hal targowych
16. zieleni miejskiej i zadrzewień
17. cmentarzy miejskich
18. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
19. utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
20. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
21. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
22. ochrony praw konsumenta
23. obronności
24. wspierania i upowszechniania idei samorządowej
25. promocji miasta
26. współpracy z organizacjami pozarządowymi
27. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 8a

1. Do zadań publicznych miasta należy również wykonywanie zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.
2. Prezydent Miasta prowadzi wykaz powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 9

1. Miasto może tworzyć jednostki pomocnicze - dzielnice (osiedla). Wykaz utworzonych jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.
2. Jednostkę pomocniczą Miasta Gliwice - dzielnicę lub osiedle - tworzy się uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Inicjatywa mieszkańców wymaga pisemnego wniosku określającego nazwę i granice jednostki, popartego przez co najmniej 10% stałych mieszkańców tworzonej jednostki, posiadających prawo wyborcze w wyborach samorządowych. Dokument z poparciem wniosku musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i podpis osób popierających.
4. ?ączenie, podział i znoszenie jednostek pomocniczych odbywa się w trybie przewidzianym dla ich tworzenia.
5. Rada Miejska nadaje jednostce pomocniczej statut, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Wykaz ulic oraz mapa z granicami jednostki pomocniczej stanowią załącznik do statutu jednostki. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
a) nazwę i obszar jednostki pomocniczej
b) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej
c) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej
d) zakres zadań przekazywanych jednostce pomocniczej przez miasto oraz sposób ich realizacji
e) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
6. W przypadku powierzenia mienia komunalnego jednostka pomocnicza korzysta z tego mienia w zakresie określonym w statucie jednostki.
7. Jednostki pomocnicze mają prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta.
8. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Komisji Rady Miejskiej i sesjach Rady Miejskiej z głosem doradczym w sprawach dotyczących danej jednostki pomocniczej bez prawa udziału w głosowaniu.
9. Zarząd jednostki pomocniczej prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.
10. Środki finansowe z budżetu miasta na działalność jednostek pomocniczych mogą być przeznaczone na:
a) wydatki biurowo-administracyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek pomocniczych, w szczególności na: czynsz za lokal, energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków spożywczych, zakup materiałów do odnowienia lokalu
b) wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, sportowych, uroczystości środowiskowych na terenie jednostki pomocniczej.
11. Wydatki finansowe jednostki pomocniczej podlegają procedurom kontrolnym obowiązującym w Urzędzie Miejskim.

§ 10

1. W celu wykonywania zadań miasto może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
2. Do miejskich jednostek organizacyjnych należą: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury, prowadzone przez miasto Gliwice.
3. Prezydent Miasta prowadzi wykaz miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 11

Statut jednostki organizacyjnej uchwala Rada Miejska o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 12

Miasto oraz inna komunalna osoba prawna nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.


I a. ORGANY MIASTA

§ 12a

Organami miasta są: Rada Miejska i Prezydent Miasta.

§ 12b

1. Działalność organów miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów miasta i komisji Rady Miejskiej.
3. Dostęp obywateli do dokumentów i protokołów z posiedzeń organów miasta możliwy jest po złożeniu wniosku w formie ustnej lub pisemnej.
4. Udostępnienie dokumentów i protokołów z posiedzeń organów miasta polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu oraz sporządzenia odpisów i notatek albo wykonaniu kserokopii dokumentu.
5. Dokumenty i protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej oraz zarządzenia i decyzje Prezydenta Miasta udostępniane są do wglądu w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
6. Udostępnienie dokumentu powinno nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
7. Nie udostępnia się informacji i dokumentów, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych aktów regulujących zasady dostępu obywateli do informacji i danych.
8. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby ograniczenie jawności wynikające z ustaw, dokument udostępnia się w części jawnej, poprzez umożliwienie osobie zainteresowanej zapoznania się z wyciągiem.
9. Odmowa udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentu wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem.
10. W razie wątpliwości dotyczących ograniczeń w udostępnianiu informacji i dokumentów wymagana jest opinia radcy prawnego Urzędu Miejskiego.


II. RADA MIEJSKA

§ 13

1. Rada Miejska jest stanowiącym i kontrolnym organem miasta z zastrzeżeniem § 14.
2. Rada Miejska wybierana na 4-letnią kadencję przez mieszkańców miasta w wyborach powszechnych liczy w pełnym składzie 28 radnych.
3. Rada Miejska może być odwołana przed upływem kadencji w drodze referendum.
4. Rada Miejska działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
5. Tryb pracy Rady Miejskiej reguluje uchwalony przez nią Regulamin Rady Miejskiej w Gliwicach, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 14

1. W sprawach odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji oraz samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne rozstrzyga wyłącznie referendum lokalne.
2. Referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania Rady przed upływem kadencji.
3. Referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych, przeprowadzanych w wyniku referendum, miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Rady.
4. Referendum może być przeprowadzone także w innych ważnych dla miasta sprawach.
5. Referendum przeprowadza się z inicjatywy własnej Rady lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
6. Tryb i sposób przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.

§ 15

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

1. uchwalanie statutu miasta i statutów jednostek pomocniczych
2. ustalanie wynagrodzenia Prezydenta Miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
3. powoływanie i odwoływanie Sekretarza oraz Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Prezydenta Miasta
4. uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tego tytułu
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
6. uchwalanie programów gospodarczych
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania im środków budżetowych na realizację zadań
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Prezydent Miasta może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta Miasta
c) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym
10. określanie wysokości sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania
11. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz powierzenia prowadzenia zadań publicznych w drodze porozumień zawieranych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego a także z województwem
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
12a. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
12b. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
12c. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
13. podejmowanie uchwał w sprawach znaków miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników
14. nadawanie honorowego obywatelstwa miasta
14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
15. powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego
16. stanowienie aktów prawa miejscowego w granicach ustawowego upoważnienia
17. udzielanie upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej organom jednostek i podmiotów, o których mowa w § 10
18. stanowienie we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania miasta nie zastrzeżonych ustawami do kompetencji innych organów oraz w sprawach zastrzeżonych przepisami szczególnymi do kompetencji Rady
19. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta
20. uchwalanie strategii rozwoju miasta Gliwice.


§ 16

1. Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni na wniosek Prezydenta Miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady. Wnioskodawca powinien przedłożyć proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.
3. Sesje Rady są jawne, a informacje o ich zwołaniu i porządku obrad zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. W przypadkach wynikających z ustaw Rada może uchylić jawność sesji lub jej części.

§ 17

Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej

§ 18

Rada Miejska wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 2-ch Zastępców Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 19

Zadaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Miejskiej należy w szczególności:

1. przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie sesji Rady Miejskiej
2. organizowanie pracy Rady Miejskiej
3. reprezentowanie Rady Miejskiej na zewnątrz
4. koordynowanie działalności komisji Rady
5. przyjmowanie skarg na działalność Prezydenta Miasta
6. podpisywanie uchwał Rady Miejskiej i bieżącej korespondencji
7. powoływanie ekspertów dla potrzeb Rady
8. delegowanie radnych na szkolenia.

§ 20

Wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Zastępca wykonuje zadania określone w § 19 w czasie nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz na jego zlecenie. W przypadku niewyznaczenia Zastępcy zadania Przewodniczącego wykonuje Zastępca najstarszy wiekiem.

§ 21

1. Odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy może nastąpić w toku kadencji na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu Rady w trybie określonym w § 18 Statutu.
2. Wniosek taki może być rozpatrzony na następnej sesji po sesji, na której został zgłoszony.
3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub jego Zastępcy Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji Przewodniczącego lub jego Zastępcy jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Miejską z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 22

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej miasta. Do obowiązków radnego należy między innymi:
1. utrzymywanie stałej więzi z wyborcami poprzez :
a) informowanie wyborców o sprawach miasta i konsultowanie istotnych spraw ich dotyczących, wnoszonych pod obrady Rady
b) przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg mieszkańców i przedstawianie ich organom miasta do rozpatrzenia
2. aktywny udział w pracach Rady Miejskiej i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 23

1. Radni mają prawo zgłaszania, poprzez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego obsługującą Radę Miejską, wniosków do Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej, w celu ich rozpatrzenia.
2. Radni mają prawo do składania interpelacji, na które Prezydent Miasta winien udzielić odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni.
3. Radnemu przysługują diety na zasadach ustalonych przez Radę Miejską.
4. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
5. Radny ma prawo korzystać z czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w celu udziału w pracach organów miasta.
6. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej. Rada Miejska odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

§ 23a

Radny nie może brać udziału w głosowaniu podczas sesji Rady oraz posiedzenia komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

§ 23b

Mandatu radnego nie można łączyć z:
1. mandatem posła lub senatora
2. wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody
3. członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

§ 24

1. Radni mogą tworzyć kluby, które zbierają się i prowadzą działalność wg własnego uznania z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Kluby radnych mogą opiniować projekty uchwał.
3. Działalność klubów nie może naruszać kompetencji organów gminy, komisji Rady Miejskiej i radnych określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
4. Minimalna liczebność klubu wynosi 3 osoby.

§ 25

1. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.
2. Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej gminy Gliwice. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7-miu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
3. Radny, o którym mowa w ust. 2 otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.
4. W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej przejętej lub utworzonej w czasie kadencji, termin o którym mowa w ust. 2 wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.
5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
6. Po wygaśnięciu mandatu pracodawca przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7-miu dni od dnia wygaśnięcia mandatu.
7. Prezydent Miasta nie może powierzyć radnemu Rady Miejskiej w Gliwicach wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 25a

1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.
2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
3. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego Miasta Gliwice, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
3a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 3, jest zobowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
4. Radni nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami handlowymi spółek prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie radnego do tych władz są z mocy prawa nieważne.
5. Jeżeli wybór lub powołanie, o którym mowa w ust. 4, miało miejsce przed rozpoczęciem wykonywania mandatu, radny jest obowiązany zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy prawa po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
6. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją Rady, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).

§ 26

1. Rada Miejska kontroluje działalność Prezydenta Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady i jego Zastępców. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Rada Miejska.
3. Komisja Rewizyjna pracuje według zasad określonych w załączniku nr 3 do Statutu Zakres Działania i Tryb Pracy Komisji Rewizyjnej.
W szczególności Komisja Rewizyjna:
a) opiniuje wykonanie budżetu miasta
b) występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Wniosek w tej sprawie podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez Radę. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powołanych przez Radę Miejską na podstawie § 27.


§ 27

1. Dla realizacji swoich zadań Rada powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje.
2. Zakres działania komisji określa Rada w uchwale o ich powołaniu.
3. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swoich członków, badających poszczególne sprawy.

§ 28

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

1. opracowywanie polityki miasta w zakresie kompetencji komisji
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą
3. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej
4. opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Prezydenta i jednostek organizacyjnych miasta
5. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Miejską, Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych
6. kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej.


III. PREZYDENT MIASTA

§ 29

1. Organem wykonawczym miasta jest Prezydent Miasta wybierany na 4-letnią kadencję przez mieszkańców miasta w wyborach bezpośrednich.
2. Prezydent Miasta, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę lub Zastępców i określa ich liczbę. Liczba zastępców Prezydenta nie może być większa niż czterech.
3. Funkcji Prezydenta Miasta oraz jego Zastępcy nie można łączyć z:
a) funkcją wójta, burmistrza, prezydenta lub ich zastępców w innej gminie
b) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w Radzie Miejskiej w Gliwicach
c) zatrudnieniem w administracji rządowej
d) mandatem posła lub senatora
4. Prezydent Miasta i jego Zastępcy nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

§ 30

(skreślony)

§ 31

1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta.
2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów swego ustawowego składu.
3. Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium. Uchwałę tę Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów swego ustawowego składu w głosowaniu imiennym.


§ 32

1. Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta z innej przyczyny niż nieudzielenie Prezydentowi absolutorium jedynie na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1 ustawowego składu Rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.
3. Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, Rada Miejska podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów swego ustawowego składu, w głosowaniu imiennym.
4. Jeżeli wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta nie uzyska wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.
5. Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta przed upływem kadencji może zostać przeprowadzone również na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
6. Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta przed upływem kadencji przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w tej sprawie.
7. Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta przed upływem kadencji nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych, przeprowadzonych w wyniku referendum, miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Prezydenta.
8. Tryb i sposób przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.

§ 32a

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe.
2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Prezydenta Miasta.
3. Wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego Zastępcy lub Zastępców.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Prezydenta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 33

1. Po upływie kadencji Prezydenta Miasta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Prezydenta.
2. Po upływie kadencji Prezydenta Miasta, Zastępcy Prezydenta pełnią swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanych Zastępców Prezydenta.

§ 34

1. Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania miasta określone przepisami prawa.
2. Do zadań Prezydenta Miasta należy w szczególności:

a) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej
b) określanie sposobu wykonywania uchwał
c) gospodarowanie mieniem komunalnym
d) przygotowywanie projektu budżetu i wykonywanie budżetu
e) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej miasta
f) zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
g) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego
h) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych odrębnymi przepisami.
3. Prezydent Miasta może powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta w swoim imieniu Zastępcy Prezydenta lub Sekretarzowi Miasta.
4. W realizacji zadań własnych miasta Prezydent Miasta podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

§ 35

1. Wszystkie decyzje Prezydenta Miasta wynikające z jego ustawowych kompetencji podejmowane są w formie zarządzenia lub innego dokumentu.
2. W formie zarządzenia podejmowane są decyzje, dla których przepisy prawa powszechnego przewidują taką formę, a w szczególności decyzje dotyczące:
a) zmian dokonywanych w ramach wykonywania budżetu Miasta
b) dysponowania mieniem komunalnym
c) powoływania i odwoływania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
d) innych spraw większej wagi.

§ 36

1. Oświadczenia woli w imieniu miasta w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Prezydent Miasta albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Prezydenta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta osobą.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Skarbnik Miasta, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Prezydenta Miasta, powiadamiając o tym Radę Miejską oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 37

1. Prezydent Miasta kieruje Urzędem Miejskim i bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje miasto i Urząd Miejski na zewnątrz.
2. Prezydent Miasta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Może on w tym celu upoważnić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu Miejskiego.

§ 38

1. Prezydent Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego, w trybie ustalonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego. Regulamin organizacyjny Urzędu jest nadawany przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.
2. (skreślony)


IV. MIENIE KOMUNALNE

§ 39

Miastu przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe.

§ 40

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe miasta i związków gmin oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

§ 41

1. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania miasta.
2. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa.


§ 42

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest ochrona tego mienia oraz zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu, zgodnie z przeznaczeniem tego mienia.


V. GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA

§ 43

Miasto samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu miasta.

§ 44

1. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miejskiej i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada Miejska.
3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej miasta jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 1.
4. Bez zgody Prezydenta Miasta Rada Miejska nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

§ 45

1. Uchwały i zarządzenia organów miasta dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których te zobowiązania zostaną pokryte.
2. Uchwały Rady Miejskiej, o których mowa w ust.1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 46

1. Za prawidłową gospodarkę finansową miasta odpowiada Prezydent Miasta.
1a. Prezydentowi Miasta przysługuje wyłączne prawo:
a) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską
b) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską
c) dokonywania wydatków budżetowych
d) zgłaszania propozycji zmian w budżecie miasta
e) dysponowania rezerwami budżetu miasta
f) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
2. Gospodarka finansowa miasta jest jawna.
3. Prezydent Miasta ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego
4. Prezydent Miasta informuje mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

§ 47

1. Sprawozdanie z działalności finansowej miasta podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.
2. Rada Miejska udziela absolutorium Prezydentowi Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i po zaopiniowaniu go przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


VI. ORGANY I OSOBY W?AŚCIWE DO NAWI?ZYWANIA STOSUNKU PRACY
W IMIENIU ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

§ 48

1. Prezydent Miasta jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.
2. W stosunku do Prezydenta Miasta właściwym do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy, z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia, jest Przewodniczący Rady Miejskiej, w zakresie ustalonym w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.
3. Zastępcy Prezydenta Miasta są zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w ramach stosunku pracy na podstawie powołania przez Prezydenta Miasta.
4. Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta są zatrudniani w Urzędzie Miejskim w ramach stosunku pracy na podstawie powołania przez Radę Miejską na wniosek Prezydenta Miasta.
5. Prezydent Miasta wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec swoich Zastępców, Sekretarza i Skarbnika Miasta oraz pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego.

§ 49

Prezydent Miasta jest właściwy do nawiązania stosunku pracy z dyrektorami (kierownikami) miejskich jednostek organizacyjnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 50

(skreślony)

§ 51

Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych podejmują działania w ramach upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta oraz są właściwi do nawiązywania stosunku pracy z pracownikami tych jednostek na podstawie umowy o pracę.


VII. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

§ 52

1. Na podstawie upoważnień ustawowych miastu przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze miasta.
2. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organy miasta mogą wydawać w formie uchwały akty prawa miejscowego w zakresie:
a) wewnętrznego ustroju miasta, w tym jednostek pomocniczych
b) organizacji urzędów i instytucji miejskich
c) zasad zarządu mieniem miasta
d) zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 53

1. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, Rada Miejska może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
2. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1 mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 54

1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Miejska w formie uchwały.
2. W przypadkach niecierpiących zwłoki Prezydent Miasta może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia.
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Miejska określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

§ 55

1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa.
2. Urząd Miejski prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.


VIII. KONSULTACJE SPO?ECZNE

§ 56

1. Konsultacje są formą zasięgania opinii mieszkańców.
2. Konsultacje mogą być przeprowadzone poprzez:
a) ankiety publiczne
b) zebrania mieszkańców
c) opinie organów jednostek pomocniczych
d) opinie zainteresowanych instytucji i stowarzyszeń
e) opinie zainteresowanych mieszkańców po publicznym ogłoszeniu zamierzonego przedsięwzięcia.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla władz.

§ 57

1. Mieszkańcy miasta mogą wnosić na ręce radnych petycje i protesty.
2. Radny po otrzymaniu petycji lub protestu podpisanego przez co najmniej 100 osób przedstawi Radzie Miejskiej na najbliższej sesji odpowiedni wniosek z zaznaczeniem jego pochodzenia.
3. O rozpatrzeniu wniosku decyduje Rada Miejska.


IX. MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

§ 58

1. Rada Miejska powołuje i odwołuje Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
2. Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania miasta w zakresie ochrony praw konsumentów.

§ 59

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy między innymi:
1. udzielanie mieszkańcom miasta Gliwice bezpłatnych porad oraz informacji w zakresie ochrony interesów konsumentów
2. prowadzenie mediacji pomiędzy stronami
3. występowanie z wnioskiem do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach
4. występowanie w postępowaniu przed Sądem Polubownym w charakterze pełnomocnika strony
5. występowanie z powództwami do sądów powszechnych oraz wstępowanie za zgodą konsumentów do toczącego się postępowania
6. inicjowanie ustanawiania i zmian przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów
7. współdziałanie z właściwą terytorialnie delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie:
a) podejmowania wspólnych działań związanych z edukacją konsumentów
b) wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumenta
c) podejmowanie lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony interesów konsumentów
8. prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych
9. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

§ 60

Miejski Rzecznik Konsumentów jest pracownikiem samorządowym i podlega zwierzchnictwu służbowemu Prezydenta Miasta.

§ 61

Merytorycznie Miejski Rzecznik Konsumentów podporządkowany jest Radzie Miejskiej, ponosi przed nią odpowiedzialność, a także przedstawia jej roczne sprawozdanie ze swej działalności w terminie do dnia 31 marca każdego roku.


X. POSTANOWIENIA KOńCOWE

§ 62

Integralną część niniejszego Statutu stanowią wyszczególnione w jego tekście załączniki.

§ 63

1. Statut Miasta podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.
Profil
PW Email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Themes: junFresh & Silk icon

Akcje Charytatywne - Pomogliśmy

Zbiórka dla Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach

Sprzęt dla Kliniki Patologii Noworodka w Zabrzu

Zbiórka dla Domu Samotnej Matki w Gliwicach

Zbiórka dla Hospicjum w Gliwicach


Ważne wydarzenia

I Urodziny Forum
II Urodziny Forum
III Urodziny Forum
IV Urodziny Forum
V Urodziny Forum


Jestem w Katalogu Ciekawych Stron - Zapraszamy!
Wyróżnienia
ForumGliwice.com - GWIAZDOR


Objeliśmy patronat Medialny nad:

- Adriatic Express 2006
- Gliwickie Spotkania Dobrych Dusz 2006
- II Gliwicki Piknik Lotniczy 2006
- Biotechnology - the next GENEration 2007
- WOŚP-Gliwice 2008